Tutustumme lähetyskäskyihin

Esitys Hollolan rovastikunnan esikoulutuskurssilla 5.4.2008

Koko Uuden testamentin läpi kulkee tietoisuus Kristuksen kutsusta ja käskystä. "Tulkaa minun luokseni... Menkää kaikkialle maailmaan – –." Järjestyksellä on väliä: tehtävää edeltää lahja, lähetystyötä itse evankeliumi! Kutsu, opetuslapseus ja lähetys ovat kuuluneet yhteen alusta alkaen. Jeesuksen opetuslapset kutsuttiin Galilean meren rantamilta lähetystyöntekijöiksi. David J. Bosch on osoittanut perustavat eroavuudet rabbiinisen opetuslapseuden ("talmidim") ja Jeesuksen opetuslapseuden välillä (Transforming Mission, Paradigm Shifts in Theology of Mission 1991):

1) Juutalaisella lainoppilaalla oli etuoikeus valita itse opettajansa ja pitäytyä sitten tähän. Jeesus puolestaan kutsui itse henkilökohtaisesti jokaisen seuraajansa ("Tule ja seuraa minua", "Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät", Joh. 15:16). Kutsun vastaanottaminen tapahtui ehdoitta ja ilman kompromisseja.

2) Myöhäisjuutalaisuudessa Laki oli opetuksen keskipisteenä. Auktoriteetti kuului Tooralle, ei opettajalle. Jeesus otti itse lain paikan ja edellytti sitoutumista itseensä (" – – seuratkoon minua").

3) Juutalaisuudessa opetuslapseus oli vain välivaihe johonkin korkeampaan ja lopulliseen, so. rabbin itsensä asemaan. Jeesuksen opetuslapselle tämä kutsumus ei ollut ponnahduslauta johonkin ylempään, vaan itsessään jo täyttymys.

4) Rabbille opetuslapset olivat vain oppilaita, Jeesukselle he olivat myös palvelijoita, joille hän oli samalla Herra. Sekä Mestarille että hänen seuraajilleen palveleminen merkitsi suostumista kärsimykseen, mikä tehtiin opetuslapsille selväksi etukäteen.

5) Jeesus kutsui opetuslapset ensisijaisesti olemaan kanssaan (Mark. 3:14), mutta ei vain oppimista ja saman opin eteenpäin välittämistä varten. Heidät oli tarkoitettu Kristuksen todistajiksi. Jeesuksen seuraaminen ja lähetystyö kuuluivat alusta alkaen yhteen.

6) Jeesuksen opetuslapsista tuli messiaanisen lopun ajan airueita. Opetuslasten ja heidän tekemänsä lähetystyön pontimeksi muodostui Herran paluun odotus. Tällöin ei ollut kyse Jeesuksen "superseuraajien" suljetusta joukosta, vaan Valtakunnan ensi hedelmistä.

"Kuninkaan käsky"

Vanhan testamentin Israelissa tunnettiin luonnollisesti kuninkaallisen käskyn velvoittavuus. Kun kuningas Hiskia halusi uudistaa pääsiäisen vieton ja saada kaikki Herran temppeliin Jerusalemiin, juoksijat lähtivät pilkan ja ivan uhallakin kaikkialle Israeliin ja Juudaan "mukanaan kuninkaan ja johtomiesten kirjoittamat kirjeet, ja he kehottivat kuninkaan käskyn mukaisesti: "Israelilaiset, palatkaa Herran, Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumalan luo!" (2. Aik. 30:6). Mitä yhtymäkohtia/eroavuuksia löydät koko tästä tapahtumasarjasta verrattuna kristillisen seurakunnan viestinviejiin?

Pakanain apostoli Paavali muistutti roomalaisia siitä, että Jumalan salaisuus "on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen" (Room. 16:26, vrt. Ef. 3:8—9). Evankeliumi on julkinen salaisuus, joka on tarkoitettu kerrottavaksi kaikille.

Jeesuksen lähetyskäsky kenttäkäskynä

Mitä nimiä olet kuullut käytettävän lähetyskäskystä? Lähetyskäsky, "Great Commandment", kaste- ja opetuskäsky, marssikäsky, maailmanvalloituskäsky, valtaistuinkäsky, kuninkaallinen toimeksianto, manifesti, Jeesuksen testamentti – –. Rakkaalla lapsella on monta nimeä! Best-seller-kirjailija Tom Clancy´n teoksesta "Isku Kolumbiaan" löytyy houkutteleva tulkintamalli lähetyskäskylle: Yhdysvaltain asevoimien normaali kenttäkäsky! Tämä käsky (SMESSCS englanninkielisten alkukirjaintensa mukaan) noudattaa seuraavaa kaavaa:

1) TILANNE eli suoritettavan tehtävän taustatiedot, ne tapahtumat, joista sotilaiden täytyy olla selvillä,

2) TEHTÄVÄ eli yhden virkkeen mittainen selostus suoritettavasta toimesta,

3) SUORITUS eli ne menetelmät, joita tehtävässä käytetään,

4) HUOLTO ja TUKEMINEN eli ne tukitoimet, jotka saattavat auttaa miehiä tehtävän suorittamisessa,

5) JOHTAMINEN eli käskysuhteet, ketju joka osasen kohdalta, ja

6) VIESTIT, yleistermi niille yhteydenpitomenetelmille, joita käytetään.

Uuteen testamenttiin tallennetuista Jeesuksen lähetyskäskyistä (Matt. 28:18–20, Mark.16:14–18, Luuk. 24:44–49, Joh. 20:19–23 ja Ap. t. 1:6–8) löytyvät vastineet tämän kenttäkäskyn jokaiselle osalle:
1) TILANNE

– ylösnoussut Jeesus ilmestyi yhdelletoista opetuslapselleen
– kirjoitukset ovat täyttyneet
– "Minulle on annettu kaikki valta – –"

2) TEHTÄVÄ

– "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni"
– "julistakaa evankeliumi kaikille luoduille"
– "kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista"
– "te annatte synnit anteeksi – –"

3) SUORITUS

– "kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä"
– "julistakaa"
– "te olette minun todistajani"

4) HUOLTO ja TUKEMINEN

– "niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit – –"
– "te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin"

5) JOHTAMINEN

– "Minun nimissäni – –"
– "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät"

6) VIESTIT

– "minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti"
– "Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä"

Lähetyskäsky Matteuksen mukaan

Palaan vielä Boschin missiologiaan. Matteuksen evankeliumin lopun lähetyskäskyä käsitellessään hän osoittaa, miten se rakentuu kohta kohdalta sen varaan, mitä evankeliumi on kertonut Jeesuksesta aiemmin. Lähetyskäsky ei ole irrallinen lisuke, vaan johdonmukainen päätös ja huipentuma koko evankeliumille. Esimerkkeinä tästä hän mainitsee mm. seuraavat kytkennät:

– "Jeesus tuli heidän luokseen – –": ei korostetusti Herrana (Kyrios), vaan yksinkertaisesti sinä samana Jeesuksena, joka oli vaeltanut Palestiinan tomuisia teitä heidän kanssaan. Hän on tosin noussut jo kuolleista, mutta hänen kirkkautensa on vielä kätkeytyneenä salaisuuden verhoon.

– "He kumarsivat häntä – –": verbi on esiintynyt Matteuksen evankeliumissa ennen tätä jo 12 kertaa nöyrtymisen ja palvonnan merkkinä (mitä löytöjä voit tehdä aikaisempien esimerkkien pohjalta?).

– "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä": autiomaan kiusauksissa elämänsä alussa Jeesus ei voinut hyväksyä itselleen Paholaisen tarjoamia maailman kaikkia valtakuntia ja niiden loistoa (Matt. 4:8) – tie kaikkeen valtaan oli kulkeva ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen kautta.

– "Menkää siis – –": lähetystyö on looginen seuraus siitä, että Jeesus on koko maailmankaikkeuden Herra. Tässä on kyse enemmän valtuutuksesta kuin käskystä. Samanlainen luova toteamus löytyy jo Raamatun alkujakeista: "Tulkoon valo" (1. Moos.1:3).

– "opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa": viittaus ennen kaikkea vuorisaarnaan, Jeesuksen ensimmäiseen opetuspuheeseen opetuslapseudesta (Matt. 5–7).

– "Minä olen teidän kanssanne": evankeliumin alussa Jeesuksen läsnäolo luvattiin ensi sijassa Israelille ("Immanuel", Matt. 1:23, pohjana Jes. 7:14), lopussa se kohdistetaan kaikille opetuslapsille kaikkialla.

– Matteuksen mukaan kristityt löytävät todellisen itsensä lähetystyötä tehdessään, viestimällä toisille uutta elämäntapaa, Jumalan ja todellisuuden uutta tulkintaa, ja sitoutumalla toisten vapauttamiseen ja pelastamiseen.

Lähetyskäskyjen vertailu

UT:n eri tallenteita yhdestä ja samasta lähetyskäskystä voi luonnehtia seuraavasti:

Matt. 28:18–20 epäilijöiden lähetyskäsky

Mark.16:14–18 epäuskoisten lähetyskäsky

Luuk. 24:44–49 ymmärtämättömien lähetyskäsky

Joh. 20:19–23 pelkureiden lähetyskäsky

Ap. t. 1:6–8 hätähousujen lähetyskäsky

Mutta mitä ensimmäinen seurakunta olisi tehnyt, jos Jeesus ei olisi antanut sille lähetyskäskyä? Se olisi lähtenyt liikkeelle rakkauden kaksoiskäskyn varassa: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Matt. 22:37—39 "Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin: Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet." 2. Kor. 5:14